محصولات ما

یادداشتی از مدیر عامل


رشـد جمعیت و توسـعه روزافزون جامعه شـهری، نیاز به مصرف آب در همه بخشها را به شـدت افزایش و تلاشـگران عرصه صنعت آب را وادار به سـرمایه گذاری و تامین سـامانه های آبرسـانی، تصفیه آب و فاضالب و تولید انواع لوله و اتصـالات و تجهیـزات مربـوط بـرای کنتـرل هوشـمند مصـرف آب نمـوده، و حتـی تصفیـه پسـابها و فاضالب هـای متعفـن و باز یافـت و ورود دوبـاره آن بـه چرخـه مصـرف از نظر دور نمانده اسـت.

لـذا انتظـار مـیرود از آن جایـی کـه بیـش از 90 درصـد آب کشـور در بخـش کشـاورزی مصـرف میشـود مسـئولان و متولیـان مربوطـه بـا فرهنگسـازی مصـرف درسـت در ایـن بخـش، ضمـن تشـویق و ترغیـب کشـاورزان و باغـداران و همچنیـن کاربـران سیسـتمهای آب و فاضلاب شـهری و روسـتایی، آنـان را ملـزم بـه اسـتفاده از تکنیکهـای آبیـاری تحـت فشـار و قطـرهای تولیـدات ایـن شـرکت و شـرکتهای مشـابه نماینـد.

گواهینامه ها

مشتریان ما

Client
Client
Client
Client
Client